2017

  • by

ยังคงเส้นทางหลักๆดังเดิมมีการเปลี่ยนแปลงช่วงเริ่มต้นเล็กน้อยทำให้มีระยะเพิ่มขึ้นจากเดิม 3 กิโลเมตร สำหรับในเส้นทางระยะ 60K (ระยะจริง 62K)

มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 289 คน มีคนเข้าเส้นชัย 149 คน