อุทยานธรรมชาติวิทยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ได้จัดทำ เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติไว้เพื่อให้ประชาชนที่สนใจเดินศึกษาธรรมชาติตามวัตถุประสงค์ของโครงการ   ส่วนหนึ่งเป็นเส้นทางที่ใช้เดินทางเข้าไปดับไฟป่า ซึ่งปกติแล้วเกิดเป็นประจำทุกปี และเป็นเส้นทางที่ใช้จัดกิจกรรมตะนาวศรีเทรล เพื่อเป็น “ทางวิ่ง ทางกันไฟ ทางเดียวกัน”   การเข้าใช้เส้นทางเป็นประจำจะทำให้เกิดผลพลอยได้คือเส้นทางถูกบูรณะอย่างสม่ำเสมอ   อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการเก็บข้อมูลผู้ใช้เส้นทาง เพื่อทราบสถานะของผู้ใช้เส้นทาง และเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง อุทยานฯ จึงได้ร่วมกับตะนาวศรีเทรล จัดทำเว็บไซต์ให้ข้อมูลเส้นทางศึกษาธรรมชาติเทือกเขาตะนาวศรี และลงทะเบียนการใช้เส้นทางนี้ขึ้นมา

อุทยานธรรมชาติวิทยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
เส้นทางศึกษาธรรมชาติเทือกเขาตะนาวศรี
ขั้นตอนการใช้เส้นทาง
คำแนะนำในการใช้เส้นทาง
หมายเลขโทรศัพท์กรณีฉุกเฉิน